Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής

 

Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής (Γ.Δ.Ο.Π.) είναι οι ακόλουθοι:

  • Η συμβολή στη χάραξη και η παρακολούθηση της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής της χώρας μέσα από τη χρήση μακροοικονομικών και άλλων εργαλείων ανάλυσης και πρόβλεψης των πραγματικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας και του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος.
  • Η συμβολή στη σταθερότητα του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος μέσα από την εποπτεία και παρακολούθησή του, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου. 
  • Η εκπροσώπηση και διασφάλιση των συμφερόντων της χώρας στα όργανα της Ε.Ε., καθώς και σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών και ο αποτελεσματικός συντονισμός όλων των συναρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου.
  • Η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση εφαρμογής της φορολογικής πολιτικής με στόχο τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. 
  • Η συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του δημοσίου αναφορικά με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο πεδίο της οικονομίας. 

 

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής διαρθρώνεται ως εξής:

  • Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, υπαγόμενο στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης
  • Διεύθυνση Μακροοικονομικής Πολιτικής και Προβλέψεων
  • Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής
  • Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων
  • Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής