Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης

Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης

 

Το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για θέματα συμβάσεων εργασίας, νομοθετικών ρυθμίσεων και γνωμοδοτήσεων σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής (Γ.Δ.Ο.Π.) και κάθε άλλης μονάδας της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής.
Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης είναι οι εξής:

  • Η παροχή νομικής υποστήριξης και οδηγιών νομικής φύσεως σε όλες τις οργανικές μονάδες της Γ.Δ.Ο.Π. για την αντιμετώπιση των οικείων υποθέσεων.
  • Η συλλογή, η τήρηση και η διαρκής ενημέρωση αρχείου με την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία, που αφορά θέματα αρμοδιότητας της ΓΔΟΠ, καθώς και η τήρηση αρχείου διοικητικής και ποινικής νομολογίας στα θέματα αυτά.
  • Η μελέτη και η αξιοποίηση των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται για την καλύτερη δράση των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης.
  • Η εισήγηση, αρμοδίως, με βάση την ενημέρωση που παρέχεται από τα οικεία Τμήματα της Γ.Δ.Ο.Π., σχετικά με την πορεία των υποθέσεων που άγονται στα δικαστήρια για την λήψη των απαιτούμενων μέτρων.
  • Η μέριμνα για την αποτελεσματική στήριξη των θέσεων του Δημοσίου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εκδίκασης υποθέσεων της Γ.Δ.Ο.Π., σε συνεργασία με το γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
  • Η συνεργασία με τους λειτουργούς του Ν.Σ.Κ. για την παροχή νομικών συμβουλών και απόψεων σε θέματα αρμοδιότητας της Γ.Δ.Ο.Π.
  • Η συνεργασία με τα νομικά γραφεία των εποπτευόμενων από τη Γ.Δ.Ο.Π. φορέων, καθώς και με τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών και η παροχή νομικής υποστήριξης στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων.