Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής 

 

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής είναι οι ακόλουθοι:

  • Η συμβολή στην επίτευξη της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος της χώρας
  • Ο σχεδιασμός των κατάλληλων πιστωτικών μέτρων και εργαλείων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση προβλημάτων της πραγματικής οικονομίας που απορρέουν από έκτακτα γεγονότα ή οικονομικές διαταραχές σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες. 

Η Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω: 

  • Τμήμα Α΄ –  Πολιτικής Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Ιδιωτικής Ασφάλισης 
  • Τμήμα Β΄ – Πολιτικής Κεφαλαιαγοράς, Λογιστικής και Ελεγκτικής
  • Τμήμα Γ΄ – Ειδικών Χρηματοδοτήσεων
  • Τμήμα Δ΄ – Συντονισμού για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.