Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων

Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων

 

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων είναι οι ακόλουθοι:

  • Η πληρέστερη και αποτελεσματικότερη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών στο πλαίσιο της προετοιμασίας των φακέλων για όλα τα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα στα οποία το Υπουργείο συμμετέχει.
  • Η ενεργή εκπροσώπηση και συμμετοχή σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, όργανα και επιτροπές που το Υπουργείο Οικονομικών συμμετέχει και η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών εξελίξεων επί θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.
  • Ο αποτελεσματικός συντονισμός σε εθνικό επίπεδο των εθνικών δικτύων και μηχανισμών διακυβέρνησης της Ε.Ε. για ζητήματα αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και η ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση και εφαρμογή νέων κοινοτικών δράσεων και δικτύων διευρωπαϊκής συνεργασίας. 

Η Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω: 

  • Τμήμα Α΄ - Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Ε.Ε. 
  • Τμήμα Β΄- Προϋπολογισμού Ε.Ε.
  • Τμήμα Γ΄- Οριζόντιων Πολιτικών Ε.Ε.
  • Τμήμα Δ΄ – Διεθνών Σχέσεων