Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής

Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής 

 

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής είναι οι ακόλουθοι: 

  • Η ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων που αφορούν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της φορολογικής πολιτικής, η παρακολούθηση και αξιολόγηση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα αυτό, και ιδίως η αξιολόγηση των εξελίξεων σε επίπεδο Ο.Ο.Σ.Α. και Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διενέργεια προβλέψεων για τα έσοδα από την εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής.
  • Η υποβολή τεκμηριωμένων εισηγήσεων για την αναμόρφωση της φορολογικής νομοθεσίας, ώστε να διασφαλίζεται η εναρμόνιση με τις βέλτιστες πρακτικές, με τις δεσμεύσεις μας ως μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών και με το υφιστάμενο γενικότερο πλαίσιο φορολογικής πολιτικής, οι οποίες συνοδεύονται, εφόσον απαιτείται, με εκτίμηση για την προσδοκώμενη ωφέλεια ως προς τα έσοδα αλλά και τη δυνατότητα συμμόρφωσης των φορολογουμένων.
  • Η αξιολόγηση και η παρακολούθηση των νομοθετικών διατάξεων που εισηγείται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδει για ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής.
  • Ο αποτελεσματικός συντονισμός και συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών  και ιδίως με τις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για την επίτευξη των στόχων των προηγούμενων εδαφίων καθώς και η συνεργασία με τις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, των οποίων οι πολιτικές σχετίζονται με τη φορολογική πολιτική. 
  • Ο σχεδιασμός, ο συντονισμός και η ανάπτυξη των διεθνών οικονομικών σχέσεων σε θέματα φορολογικής πολιτικής που συνοδεύεται και από εισηγήσεις για την υιοθέτηση του κατάλληλου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου. 
  • Η αξιολόγηση των επιπτώσεων της φορολογικής νομοθεσίας στη δημοσιονομική πολιτική της χώρας, και των επιπτώσεων κοινωνικών, οικονομικών, διοικητικών και δημοσιονομικών παραγόντων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής.

Η Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω: 

  • Τμήμα Α΄ - Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας
  • Τμήμα Β΄- Ανάλυσης Οικονομικών και Δημοσιονομικών Επιπτώσεων Φορολογικής Πολιτικής
  • Τμήμα Γ΄- Διεθνών Πρακτικών και Σχέσεων Φορολογικής Πολιτικής
  • Τμήμα Δ’ - Διαχείρισης Φορολογικών και Οικονομικών δεδομένων