Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Η ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχει  αναλυτικό ενημερωτικό υλικό για τα ζητήματα των κρατικών ενισχύσεων στην ιστοσελίδα της και συγκεκριμένα:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html

Σε εγχώριο επίπεδο επικαιροποιημένο ενημερωτικό υλικό μπορεί να αναζητηθεί από την Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) η οποία υποστηρίζει στο έργο της την ΚΕΜΚΕ και τις ΑΜΚΕ:

http://moke.cieel.gr/index.jsp?lbLang=

Πέραν αυτών, εξειδικευμένη αναζήτηση για κάθε μια από τις μεγάλες θεματικές ενότητες σχετικά με τις Κρατικές Ενισχύσεις μπορούν να αναζητηθούν στους παρακάτω συνδέσμους:

1. Έννοια κρατικής ενίσχυσης:

 • Σχέδιο ανακοίνωσης της Επιτροπής, στην οποία παρέχονται  διευκρινίσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις που στοιχειοθετούν την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_state_aid_notion/draft_guidance_el.pdf

 • Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις προϋποθέσεις που στοιχειοθετούν την έννοια της κρατικής ενίσχυσης στην περίπτωση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ): 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XC0111(02)&from=EN

 • Ερωτήσεις 24-45 του Εγγράφου εργασίας των Υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ΥΓΟΣ:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/new_guide_eu_rules_procurement_el.pdf

Οι ερωτήσεις αυτές είναι γραμμένες με απλό τρόπο, τυγχάνουν γενικής εφαρμογής και είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στην κατανόηση της πρακτικής εφαρμογής των βασικών προϋποθέσεων κρατικών ενισχύσεων, κυρίως την έννοια της οικονομικής δραστηριότητας και την έννοια του επηρεασμού του διακρατικού εμπορίου. Οι υπόλοιπες ερωτήσεις αφορούν μόνο την εφαρμογή των κανόνων κρατικών ενισχύσεων και ενιαίας αγοράς σε ΥΓΟΣ.

2. Κανονισμοί de minimis (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας) :

Καθορίζουν τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία μέτρα ενίσχυσης θεωρείται ότι δεν επηρεάζουν τις διακρατικές συναλλαγές και, συνεπώς, δεν συνιστούν κρατικές ενισχύσεις και δεν χρειάζεται να κοινοποιηθούν στην ΕΕ

 • Κανονισμός 1407/2013 που είναι γενικής εφαρμογής:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1407&qid=1418214441648&from=EL

και συνοπτική περιγραφή: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1293_en.htm     

 • Κανονισμός 360/2012 για υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ):

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0360&from=EN

 • Κανονισμός 717/2014 για τον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0717&from=EN

 • Κανονισμός 1408/2013 για τον τομέα της γεωργίας:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1408&from=en

3. Κανονιστικά κείμενα περί συμβατότητας μέτρων κρατικών ενισχύσεων που μπορούν να τεθούν σε ισχύ χωρίς κοινοποίηση στην ΕΕ:

Θέτουν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες τα σχεδιαζόμενα μέτρα κρατικών ενισχύσεων θεωρούνται συμβατά με την εσωτερική αγορά και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης στην ΕΕ

 • Κανονισμός 651/2014 της Επιτροπής (ΓΑΚ), που είναι γενικής εφαρμογής:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&qid=1418213682700&from=EL

και συνοπτική περιγραφή του κανονισμού: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-587_en.htm,

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-369_en.htm

 • Απόφαση 2012/21/ΕΕ για  ΥΓΟΣ:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012D0021&from=EN

 • Κανονισμός 736/2008 για παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:201:0016:0028:EL:PDF

 • Κανονισμός 702/2014  για τους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0702&from=en

4. Κύριες κατευθυντήριες γραμμές κρατικών ενισχύσεων

Για μέτρα κρατικών ενισχύσεων που δεν εμπίπτουν στον κανονισμό ΓΑΚ και πρέπει να κοινοποιηθούν στην ΕΕ:

Οριζόντιου η πολυτομεακου χαρακτήρα:

 • Περιφερειακές ενισχύσεις:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:209:0001:0045:EL:PDF

και συνοπτική περιγραφή:http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2014/014_en.pdf

Εθνικός χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, που καθορίζει τα ανώτατα όρια περιφερειακών ενισχύσεων ανά περιφέρεια:

 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/252063/252063_1547272_57_2.pdf

 • Επενδύσεις επιχειρηματικού κινδύνου:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0122(04)&from=EN

και συνοπτική περιγραφή:http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2014/014_en.pdf

 • Διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0731(01)&from=EN

και συνοπτική περιγραφή:http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2014/009_en.pdf

 • Υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XC0111(02)&from=EN

και οδηγός εφαρμογής αυτών των κανόνων:http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/new_guide_eu_rules_procurement_el.pdf

 • Σημαντικά έργα  κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0620(01)&from=EN

ε&α&ι - περιβαλλον - ενεργεια :

 • Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:198:FULL&from=EN

και συνοπτική περιγραφή:http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2014/005_en.pdf

 • Περιβάλλον και ενέργεια:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0628(01)&from=EN

και συνοπτική περιγραφή:http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2014/016_en.pdf  

 • Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XC0605(01)&from=EN

και τροποποίηση:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XC1215(02)&from=EN

και συνοπτική περιγραφή:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-498_en.htm?locale=en

μεταφορες :

 • Αερολιμένες και αεροπορικές εταιρίες:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:099:FULL&from=EN

και συνοπτική περιγραφή:http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2014/002_en.pdf

 • Δημόσιες επιβατικές και σιδηροδρομικές μεταφορές:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R1370&from=EN

 • Σιδηροδρομικές επιχειρήσεις:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008XC0722(04)&from=EN

 • Θαλάσσιες μεταφορές:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004XC0117(01)&from=EN

 • Εταιρείες διαχείρισης πλοίων:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XC0611(01)&from=EN

Ευρυζωνικά δικτυα, δημοσια ραδιοτηλεοραση, κινηματογραφος :

 • Ευζωνικά δίκτυα:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:EL:PDF

και συνοπτική περιγραφή: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1424_en.htm

 • Δημόσια ραδιοτηλεόραση:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XC1027(01)&from=EN

και συνοπτική περιγραφή: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1072_en.htm?locale=en

 • Κινηματογραφικές ταινίες και λοιπά οπτικοακουστικά έργα:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:332:0001:0011:EL:PDF

και συνοπτική περιγραφή:http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2014/013_en.pdf

απασχοληση εραζομενων και επαγγελματική εκπαιδευση :

 • Απασχόληση εργαζομένων και εργαζομένων με αναπηρία:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XC0811(02)&from=EN

και συνοπτική περιγραφή: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-09-260_en.htm?locale=en

 • Επαγγελματική εκπαίδευση:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XC0811(01)&from=EN

και συνοπτική περιγραφή: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-09-260_en.htm?locale=en

γεωργια, δασοπονια, αλιεια και υδατοκαλλιεργεια:

 • Γεωργία και δασοπονία:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0701(01)&from=en

 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:084:0010:0016:EL:PDF

5. Ειδικότερες ανακοινώσεις:

 • Εγγυήσεις:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008XC0620(02)&from=EN

 • Καθορισμός επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008XC0119(01)&from=EN

και πίνακες με τα επιτόκια αναφοράς και προεξόφλησης που θέτει η Επιτροπή:http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html