Τμήμα Γ - Διαχείρισης Κινητών Αξιών Τμήμα Γ - Διαχείρισης Κινητών Αξιών

Τμήμα Γ΄  Διαχείρισης Κινητών Αξιών    

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:

  • Η παρακολούθηση της εφαρμογής από τις Δ.Ε.Κ.Ο. του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του ν. 3429/2005(Α’ 314), η επεξεργασία προτάσεων και εισήγηση θεσμικών μεταρρυθμίσεων που αφορούν την τροποποίηση του νομικού πλαισίου ελέγχου και λειτουργίας των δημοσίων επιχειρήσεων
  • Η συγκέντρωση και παρακολούθηση για όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις του Κεφαλαίου Α’ ν. 3429/2005όλων των στοιχείων του άρθρου 7 του ν. 3429/2005 εκτός προϋπολογισμών, τριμηνιαίων στοχοθεσιών και εκτέλεσης τους, καθώς και στοιχείων απασχόλησης, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλων τμημάτων του Υπουργείου.
  • Η σύνταξη και έκδοση ετήσιου δελτίου ενημέρωσης για θέματα που αφορούν στις δημόσιες επιχειρήσεις.
  • Η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για το διορισμό και την παύση των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005.
  • Η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών επί όλων των θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 για τις Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005 και για την υιοθέτηση ειδικών ρυθμίσεων σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του ν. 3429/2005.
  • Η διατύπωση εισηγήσεων και προτάσεων προς τον Υπουργό Οικονομικών σε θέματα αρμοδιότητας της Μονάδας.
  • Η παρακολούθηση και χειρισμός των θεμάτων που σχετίζονται με τις Γενικές Συνελεύσεις των ανωνύμων εταιρειών με μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο και γενικότερα τη συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο αυτών.
  • Η διαχείριση των κάθε είδους τίτλων (όπως μετοχών, κοινών και προνομιούχων, ομολογιών) που περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο από οποιαδήποτε αιτία και η παρακολούθηση των εσόδων τους.