Η Μονάδα Η Μονάδα

Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων

 

Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων είναι οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης υπαγόμενη στο Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και οι επιχειρησιακοί στόχοι της είναι οι ακόλουθοι:

 • Η διασφάλιση και ο έλεγχος σε πρώιμο στάδιο της ορθής και οργανωμένης χρήσης των κρατικών και ευρωπαϊκών πόρων σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ενωσιακό και στο εθνικό δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων και υπηρετούν τους σκοπούς, όπως αυτοί ορίζονται κάθε φορά από την κυβερνητική πολιτική.
 • Η μεσο-μακροπρόθεσμη συμβολή στη δημοσιονομική σταθεροποίηση, μέσα από την ενθάρρυνση της αποδοτικής χρήσης των ενισχύσεων σε καινοτόμους και παραγωγικούς τομείς και η εναρμόνιση των σκοπών της με εκείνους της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ε.Ε., όπως αυτοί διατυπώνονται κάθε φορά στο επιχειρησιακό σχέδιο της τελευταίας.
 • Η αναθεώρηση και ο εξορθολογισμός της πολιτικής των κρατικών ενισχύσεων, καθώς και ο συντονισμός, η υποστήριξη και ο έλεγχος των φορέων που διαχειρίζονται κρατικούς πόρους και χορηγούν κρατικές ενισχύσεις.
 • Η συνεργασία με την Ε.Ε., τα Κράτη Μέλη και Διεθνείς Οργανισμούς σε θέματα κρατικών ενισχύσεων.

Η ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του πλαισίου των κρατικών ενισχύσεων είναι εξαιρετικά σημαντική για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, αλλά και  για τα ίδια τα κράτη μέλη, καθώς προλαμβάνει τις αρνητικές συνέπειες από την χορήγηση παράνομων ή/και μη συμβατών κρατικών ενισχύσεων γενικότερα για τις οικονομίες τους αλλά εν τέλει και για τους αποδέκτες των ενισχύσεων αυτών.

 

Οι αρμοδιότητες της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων είναι οι ακόλουθες:

 1. Ο συντονισμός, σε εθνικό επίπεδο, για θέματα κρατικών ενισχύσεων, σε συνεργασία με τα Υπουργεία, τους λοιπούς Φορείς και τις Αρχές, μέσω του δικτύου  Αποκεντρωμένων Μονάδων Κρατικών Ενισχύσεων (ΑΜΚΕ) .
 2. Η εξέταση των προτεινόμενων σχεδίων, τα οποία προωθούνται σε αυτήν από τα Υπουργεία και τους εποπτευόμενους φορείς μέσω των Αποκεντρωμένων Μονάδων Κρατικών Ενισχύσεων, ως προς την συμβατότητά τους με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και η παροχή έγγραφης γνώμης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η οποία προσαρτάται σε κάθε σχέδιο, πριν από την τελική υιοθέτησή του. 
 3. Η ευθύνη για την κοινοποίηση των σχεδίων, εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας, για τις συνομιλίες με τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την διαδικασία των κοινοποιήσεων και τη διαχείριση του ηλεκτρονικού συστήματος κοινοποιήσεων SANI (State Aid Notification System: Διαδραστική Αναφορά Κρατικών Ενισχύσεων).
 4. Η διενέργεια και ο συντονισμός των επίσημων και τεχνικών επαφών και διαβουλεύσεων για θέματα κρατικών ενισχύσεων, τόσο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και με άλλους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και η συμμετοχή στα συμβουλευτικά όργανα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό των νέων κανόνων, ανακοινώσεων και διαδικασιών στα θέματα κρατικών ενισχύσεων.
 5. Η επίβλεψη και παρακολούθηση της πορείας και της προόδου των υποθέσεων κρατικών ενισχύσεων, περιλαμβανομένων και εκείνων που είναι στο στάδιο της εξέτασης από την Επιτροπή ή της ανάκτησης, και η υποστήριξη προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για τη διαμόρφωση απαντήσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 6. Ο έλεγχος των απαντήσεων των ελληνικών αρχών πριν από την υποβολή τους στην Επιτροπή και η μέριμνα για την τήρηση προθεσμιών και καταληκτικών ημερομηνιών, που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 7. Η γνωμοδότηση ως προς την ύπαρξη κρατικών ενισχύσεων, σε όλα τα σχέδια τα οποία μπορεί να περιέχουν μεταφορά και διάθεση κρατικών πόρων προς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων, χορηγήσεων, εκχωρήσεων, φορολογικών και άλλων απαλλαγών, αποκρατικοποιήσεων, επενδύσεων
 8. Η συμμετοχή στην διαμόρφωση της πολιτικής των κρατικών ενισχύσεων και στον έλεγχο της συμβατότητας των χορηγούμενων από δημόσιους φορείς και αρχές σχεδίων Κρατικών Ενισχύσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ.
 9. Η συμμετοχή στην διαμόρφωση και στον έλεγχο της συμβατότητας της πολιτικής των Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος, καθώς και η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για τη σύνταξη της περιοδικής έκθεσης για τις υπηρεσίες αυτές. 
 10. Η παρακολούθηση και σύνταξη του ετήσιου πίνακα Κρατικών Ενισχύσεων SARI (State Aid Reporting Interactive: Διαδραστική Αναφορά Κρατικών Ενισχύσεων).
 11. Η παροχή υποστηρικτικού υλικού, εκπαίδευσης και τεχνογνωσίας στις αποκεντρωμένες μονάδες σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς σε θέματα πολιτικής και διαδικασιών κρατικών ενισχύσεων.
 12. Η τήρηση του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος μητρώου όλων των υφιστάμενων κρατικών ενισχύσεων.
 13. Η εισήγηση και παροχή γραμματειακής υποστήριξης στην Διϋπουργική Επιτροπή Κρατικών Ενισχύσεων.
 14. Ο συντονισμός των ενεργειών της Ελληνικής Δημοκρατίας και η καθοδήγηση και συνεργασία με τους φορείς και τις Αποκεντρωμένες Μονάδες για την εφαρμογή των αποφάσεων που αφορούν σε ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η λειτουργία ως μοναδικό σημείο επαφής με την Ε.Ε. αναφορικά με την εφαρμογή των ανακτήσεων, η ενημέρωση της Επιτροπής σε περίπτωση δυσκολιών, και η εισήγηση απαραίτητων ρυθμίσεων για την εφαρμογή της απόφασης.