Δίκτυο Αποκεντρωμένων Μονάδων Κρατικών Ενισχύσεων (ΑΜΚΕ) Δίκτυο Αποκεντρωμένων Μονάδων Κρατικών Ενισχύσεων (ΑΜΚΕ)

Οι ΑΜΚΕ υπάγονται στην οργανική δομή κάθε Υπουργείου με κύριες αρμοδιότητες τον έλεγχο όλων των προωθούμενων από το Υπουργείο και τους εποπτευόμενους φορείς τους νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων ως προς την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης, τη συμβολή τους στη διαμόρφωση σχεδίων κρατικών ενισχύσεων συμβατών με το κοινοτικό δίκαιο καθώς και την προετοι­μασία η προώθηση σχεδίων για γνωμοδότηση ή και έγκριση από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενι­σχύσεων.

Το δίκτυο των υπηρεσιών που έχουν προβλεφθεί στους ισχύοντες Οργανισμούς των Υπουργείων και σε άλλα νομοθετήματα, αποτελούν ΑΜΚΕ με την έννοια του Ν. 4152/2013  απαρτίζεται από τις:

 

ΑΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
1 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων

2102125022

me22u067@minagric.gr

2 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων

2106969415

vosnakil@prv.ypeka.gr

3 Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων 

stateaid_unit@mnec.gr


2103742085

4 Υπουργείο Τουρισμού Τμήμα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και Κρατικών Ενισχύσεων 


2103736391

tsoukala_m@mintour.gr

5 Υπουργείο Εσωτερικών

Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Κρατικών Ενισχύσεων  

 

2131364974

s.mpesiou@ypes.gr

6 Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Τμήμα Οικονομικής Εποπτείας Φορέων, Κρατικών Ενισχύσεων και Δημοσιονομικών Αναφορών

2131313354

d.papavassiliou@ydmed.gov.gr

7 Πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης

Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων

2310379229

v.skevi@mathra.gr

 

8 Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων Τμήμα Προϋπολογισμού και Κρατικών Ενισχύσεων

2107767140

stsioras@justice.gov.gr

 

9 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων

2131516398

amke@ypakp.gr

10 Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων

2131374602

petrako@yen.gr

11 Υπουργείο Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων Διεύθυνσης Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και 
Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων

2103443161

dimitroulis@minedu.gov.gr

12 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Τμήμα Κατάρτισης Προϋπολογισμού

2131322462

rsykiotaki@culture.gr

13 Υπουργείο Υγείας Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων

2132161449

dpda_c@moh.gov.gr

14 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών  Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων

2131308370

n.sakellariou@yme.gov.gr

15 Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Τμήμα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών, Εποπτευόμενων Φορέων και Κρατικών Ενισχύσεων

2109098461

a.stampoulopoulou@minpress.gr

16 Υπουργείο Οικονομικών

Γεν Διεθ. Οικον. Υπηρεσιών-Δ/νση Εποπτευόμενων Φορέων - Τμήμα Γ' - Κρατικών Ενισχύσεων

2103338554

o.kokkinidou@minfin.gr

17 Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής Τμήμα Δημοσιονομικών Αναφορών

2131361106

a.mpila@ypes.gr