Η Μονάδα Η Μονάδα

Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 

 
Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού είναι οι κάτωθι:
 
 • Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της ορθής και έγκαιρης εφαρμογής των Δημοσιονομικών και Διαρθρωτικών Επιχειρησιακών Σχεδίων και του Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου Οικονομικών.
 • Η υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών αλλά και γενικότερα της χώρας με την παροχή στοιχείων, πληροφοριών και στατιστικών στο πλαίσιο της εφαρμογής των Δημοσιονομικών και Διαρθρωτικών Επιχειρησιακών Σχεδίων.
 • Ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των αρμόδιων φορέων για την εφαρμογή των Δημοσιονομικών και Διαρθρωτικών Επιχειρησιακών Σχεδίων.
 • Η παρακολούθηση των αποκρατικοποιήσεων που υλοποιούνται από το Ελληνικό Δημόσιο καθώς και των εσόδων από αποκρατικοποιήσεις. 
 • Η διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης των συμβάσεων αποκρατικοποίησης του ν.3049/2002.
 • Η συστηματική παρακολούθηση της λειτουργίας των δημόσιων επιχειρήσεων και η μέριμνα για την πιστή εφαρμογή από αυτές του σχετικού θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου
 • Η αποτελεσματική διαχείριση των κινητών αξιών που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο προς το σκοπό της επίτευξης του μέγιστου δημοσιονομικού οφέλους
 
Η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα και ένα (1) Γραφείο ως ακολούθως:
 
 • Τμήμα Α΄- Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
 • Τμήμα Β΄- Αποκρατικοποιήσεων 
 • Τμήμα Γ΄- Διαχείρισης Κινητών Αξιών
 • Τμήμα Δ΄- Παρακολούθησης Εσόδων Αποκρατικοποιήσεων
 • Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης